تجهیزات بیوتکنولوژی و ژنتیک

اسپکتروفتومتر UV-VIS میکرودراپ ساخت کمپانی BIO-DL

فروش اسپکتروفتومتر با بهترین قیمت یک اسپکتروفتومتر ایده آل برای اندازه گیری های مناسب غلظت نوکلئیک اسید و خلوص نمونه های نوکلئیک اسید بدون رقیق سازی همچن...

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۰۰:۴۵ | تهران | ویتا طب کوشا

واردات و فروش انواع محیط های کشت سلولی

واردات و فروش انواع محیط های کشت سلولی جانوری،گیاهی، حشره انواع محیط کشتهای سلولی جانوری، گیاهی، حشره و سایر فراورده های مورد استفاده در فرایندهای کشت سل...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۶ روز پیش | تهران | سماژن گستر