جوجه مرغ تخمگذار

فروش جوجه مرغ تخمگذار

فروش تخم نطفه دار-  جوجه یک روزه و 20 روزه  تخمگذار - 30 روزه --جوجه اردک یک روزه و یک ماهه.. فروش خروش -

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۵ روز پیش | فومن | شیخی

نرم افزار مدیریت مرغ مادر،اجداد،گوشتی،تخمگذار

این نرم افزار جهت مدیریت جامع مزارع پرورش  مرغ در کلیه سطوح گوشتی و  تخمگذار و کنترل فعالیتهایی که در... است. کلیه فعالیتهایی که در مزارع  مرغ

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر