امروز: ۹۶/۱۲/۵

دفتر فنی مهندسی ساختمان

محاسبات به روش مقررات ملی امریکا

با قرارداد اجرا با کارا در هرچهار رشته  مهندسی طبق مقررات ملی  ساختمان خانه بسازید قیمت اجرا در... در پایتخت توسط غولهای ساخت وساز نتوانستند شناسنامه  فنی

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
دیروز ۲۰:۲۰ | سیرجان | رضا قرشی