سازنده پرس هیدرولیک

منسوجات فیلتری، خاک رنگبر و دستگاه فیلتر

تولید کلیه منسوجات فیلتر... و انواع خاک رنگ بر و کمک صافی و  سازنده انواع دستگاههای فیلتر  پرس طرح آلمانی بصورت تمام  هیدرولیک -نیمه  هیدرولیک

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر